Inżynieria

Transport pneumatyczny sypkich materiałów

Transport pneumatyczny sypkich materiałów

Oferujemy badania, projektowanie i doradztwo w zakresie technologii transportu pneumatycznego materiałów sypkich. Zajmujemy się nie tylko projektowaniem nowych pneumatycznych systemów transportowych, ale także oceną i modernizacją istniejących transportów pneumatycznych. Obecnie większość elektrowni węglowych i ciepłowni, odlewni i cementowni jest wyposażona w filtry elektrostatyczne do oddzielania popiołu lotnego i różnych frakcji pyłu z gazów spalinowych. Urządzenia te nie są już wystarczająco wydajne ze względu na coraz bardziej surowe limity usuwania tych cząstek pyłu ze strumienia spalin, dlatego większość z tych urządzeń jest przekształcana w bardziej wydajne filtry tkaninowe. Przebudowa separatora elektrostatycznego na filtr tkaninowy wymaga również oceny i, jeśli to konieczne, przebudowy istniejącego pneumatycznego transportu materiałów znajdujących się pod wysypami tych źródeł.

Opracowanie studiów realizuje nasz dział inżynierii, patrz kontakt.

Transport pneumatyczny jest zamkniętym systemem transportowym przeznaczonym do transportu materiałów sypkich od dziesiątek do setek metrów, o wydajności od jednostek kilogramów do dziesiątek ton na godzinę. Transport pneumatyczny może być stosowany w prawie wszystkich gałęziach przemysłu. Chociaż jego zastosowanie jest bardzo szerokie, poszczególne instalacje nie mogą być zunifikowane i zawsze należy szukać optymalnego rodzaju transportu pneumatycznego dla danych warunków z klientem. W transporcie pneumatycznym jako możliwe medium stosuje się powietrze lub gaz obojętny (CO2, N2) lub powietrze o zmniejszonej zawartości O2. Podziału transportu pneumatycznego można dokonać z kilku punktów widzenia. Najczęściej dzieli się go w zależności od ciśnienia medium transportowego na:
 • Podciśnieniowy
 • Nadciśnieniowy
 • Mieszany (kombinacja obu poprzednich)
W zależności od różnicy ciśnienia w rurociągu i ciśnienia atmosferycznego w przypadku transportu podciśnieniowego i nadciśnieniowego rozróżnia się transport pneumatyczny:
 • Niskociśnieniowy (różnica ciśnień mniejsza niż 10 kPa) – źródłem powietrza pod ciśnieniem są wentylatory do ciśnienia 10 kPa, a urządzeniem mieszającym są zazwyczaj ejektory. Transport charakteryzuje się dużym stosunkiem ilości powietrza do materiału i wysoką prędkością.
 • Średniociśnieniowy (różnica ciśnień od 10 kPa do 50 kPa) – źródło powietrza pod ciśnieniem to dmuchawa w zakresie od 10 do 50 kPa. Urządzeniem mieszającym są podajniki rotacyjne lub specjalne ejektory. Ten typ transportu jest wskazany w przypadku mniej ściernych materiałów z wymaganiem pracy ciągłej.
 • Wysokociśnieniowy (różnica ciśnień od 50 kPa do 800 kPa) – działa w zakresie ciśnień od 50 do 800 kPa z użyciem sprężarek. Do transportu są wykorzystywane specjalne standaryzowane podajniki komorowe o pojemności od kilku do 8000 litrów. Ze względu na niski stosunek powietrza do materiału materiał jest transportowany z małą prędkością. To sprawia, że ten rodzaj transportu jest przyjazny dla transportowanego materiału i rurociągu.
Zastosowanie poszczególnych rodzajów transportu zależy od wymagań parametrów eksploatacyjnych, odległości, wielkości ziarna transportowanego materiału oraz innych właściwości i konfiguracji tras transportu. Transport niskociśnieniowy to zwykle transport wykorzystujący:
 • Ejektory
 • Mieszacze
 • Koryta napowietrzające
Transport średniociśnieniowy to transport wykorzystujący:
 • Mieszacze
 • Koryta napowietrzające
Transport wysokociśnieniowy to transport wykorzystujący:
 • Podajniki komorowe
 • Podajniki ślimakowe